Giới thiệu dự án

Hỗ trợ nữ sinh người dân tộc thiểu số Trường Đại học Tây Bắc

Sứ mạng

Giúp đỡ nữ sinh dân tộc thiểu số Trường Đại học Tây Bắc nâng cao kiến thức, kỹ năng, nhanh chóng hội nhập và thành công trong cuộc sống.

0 +
Giảng viên nguồn
0 +
Nữ sinh được tài trợ
0 +
Đầu sách được chia sẻ
0 +
Sự kiện được tổ chức

Tầm nhìn

Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ nhằm nâng cao bình đẳng trong xã hội

Nâng cao
nhận thức

Nâng cao nhận thức cho nữ sinh để họ chuẩn bị sẵn sàng kiến thức chuyên môn cũng như các kiến thức xã hội cần thiết.

Cải thiện
kỹ năng

Nâng cao kỹ năng học tập và kỹ năng mềm giúp nữ sinh tự tin thể hiện bản thân và thành công trong công việc tương lai.

Đẩy mạnh
truyền thông

Tăng cường công tác truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội nhằm lan tỏa thông điệp của dự án.

Thành viên

Thực hiện dự án

ThS. Vũ Thị Đức

CHỦ NHIỆM

TS. Lê Vân Anh

THÀNH VIÊN

TS. Nguyễn Văn Bao

THÀNH VIÊN

ThS. Lèo Thị Thơ

THÀNH VIÊN