Đôi nét về

Dự án của chúng tôi

Tập huấn giảng viên

Đào tạo 20 giảng viên của Trường Đại học Tây Bắc thành giảng viên nguồn để tổ chức các hoạt động hỗ trợ nữ sinh người dân tộc thiểu số

Thành lập CLB

Thành lập CLB nữ sinh và tậphuấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho  100 nữ sinh người dân tộc thiểu số, giúp họ tự tin đổi mới bản thân

Truyền thông

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao vị thế, hình ảnh của nữ sinh người dân tộc thiểu số thông qua báo, đài và mạng xã hội

Chung tay vì một cộng đồng bình đẳng, hỗ trợ phát triển phụ nữ

Dự án nữ sinh

0948.355.398

Tài trợ dự án